Gündem

TAŞINMAZ İSTİSNASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER


Gayrimenkul gelirleri arızi olarak sınıflandırılan Kurumların, aktifinde kayıtlı arsa, arazi, bağımsız bölüm gibi, bir yerden başka yere taşınamayan veya iştirak hisselerinden doğan kazançların   %75 ‘i Kurumlar Vergisinden ( KVK 5/1 – e bendine göre)  istisna olmakla birlikte bu satış işleminin tamamı KDV’den (Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4 – r bendi)de istisnadır.

Bu istisnadan yararlanabilmek için dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Öncelikle söz konusu kıymetlerin satışından doğan gelirin unsurunun ne olduğuna bakılmalıdır. Kurumların söz aktifine kayıtlı kıymetlerin TİCARET yapmak maksadıyla elinde bulundurması söz konusu kıymetin satışında vergi istisnasından yararlanmasını mümkün kılmamaktadır. Ayrıca Kurumun aktifine kayıtlı değerin ticaret yapmak maksadında dikkate alınan kıstas ise satışların mutat ve sürekli yapılıp yapılmadığıdır yani Kanun koyucu şirketin aktifine kayıtlı bir arazinin satışının bir kereye mahsus ve ya çok az gerçekleşen bir faaliyet olmasını emretmiştir.

Dikkat edilmesi gerek bir diğer konu ise şirketinizin aktifinde kayıtlı bu kıymetin en az iki yıl boyunca şirketin aktifinde kayıtlı bulunmasıdır. Konu ile ilgili kapsamlı bilgi KVK Genel Tebliği ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde de bu yönde düzenlemeler ve örnekler mevcuttur.

Maliye bakanlığı bu konuda ciddi ve katı bir politika izlemektedir. Verdiği özelgelerde ana sözleşmesinde faaliyet konusu taşınmaz ya da menkul kıymet ticareti olup bir fiil bu konuda faaliyeti olmasa dahi firmaların söz konusu istisnadan yararlanamayacağını belirtmektedir. Ayrıca yine Maliye bakanlığının yeni bir özelgesinde ise esas faaliyet konusu menkul alım satımı olmasa bile çok sayıda istisnaya konu değerlerin alım satımıyla uğraşılması halinde Maliye Bakanlığınca söz konusu kıymetlerin ticari amaçla aktifinde bulundurulduğu yönünde değerlendirme yapacağını ve söz konusu istisnalardan yararlanılmasının mümkün olmayacağıyla ilgili görüş açıklamıştır.

Satışa kadar olan kısmı bir örnekle özetlemek gerekirse Anonim Şirket, Limited Şirket veya her hangi bir şahıs şirketinin aktifine EN AZ 2 YIL kayıtlı bir gayrimenkulün veya iştirakin BİR KEREYE MAHSUS VEYA NADİREN satışından 400.000 TL arızi kazanç elde ettiysek. Ödemekle yükümlü olduğumuz 72.000 Tl Katma Değer Vergisi ve 80.000 TL Kurumlar Vergisi yerine 72.000 TL KDV açısından KVK 60.000 TL ‘ lik kısmı kurumlar Vergisi açısından istisna sayılacaktır. Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi Açısından yükümlülüğümüz 152.000 TL yerine sadece 20.000 TL olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise söz konusu istisna değerin satışının yapıldığı dönemde uygulanır. Satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılının sonuna kadar pasifte özel bir hesapta izlenir. Ancak satış bedeli satışın yapıldığı yılın ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Maliye Bakanlığınca İki takvim yılı içinde tahsil edilmeyen istisnaya tabi tutar vergi ziya-ı’na sebep verildiği düşünülür.

 

                                                                                                                                   ZEN DENETİM VE YEMİNLİ MALLİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

                                                                                                                                            DENETÇİ YRD. FURKAN ZENGİN